Yeni Yönetmeliğe Uygun Eğitim Programımız

4 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan yeni “Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”ne uygun olarak hazırladığımız 300 Teorik 164 Pratik (Supervizyon + uygulama) toplam 464 saatlik eğitim programımızdır.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Gelişim dönemlerini takip etmek Gelişim Alanları

40/24

2

Gençlik çağı gelişim özelliklerini takip etmek Gençlik Dönemi

40/24

3

Aile olma sürecinde destek olmak Aile Olma

40/24

4

Değişen toplumun aile yapısına etkilerini tespit etmek Aile Yapısı

40/24

5

Çocuklarda görülen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak Uyum Problemleri

40/32

6

Yaşlılıkta görülebilen uyum problemlerine uzmanla birlikte çözüm yolları aramak Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları

40/32

7

Sosyal vaka verilerini kaydetmek Sosyal Vaka Verileri

40/24

8

Aile danışmanlığında terapötik süreç ve Öncü yaklaşımları uygulamak Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar

40/32

9

Aile danışmanlığında postmodern yaklaşımları uygulamak Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

40/32

10

Aile danışmanlığında kanıta dayalı yaklaşımları uygulamak Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

40/32

11

Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri

40/32

12

Aile danışmanlığında kriz ve krizi yönetmek Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi

40/24

13

Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi sahibi olmak Çocuk Hakları ve Hukuku

40/16

14

İhmal ve istismara uğramış çocuklara uzmanla birlikte çözüm yolları aramak Çocuk İstismar ve İhmali

40/32

15

Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara çözüm yolları aramak Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar

40/32

16

Meslek etiği gereklerine uymak Meslek Etiği

40/8

17

Temel düzeyde araştırma yapmak Araştırma Teknikleri

40/8

18

Aile danışmanlığında süpervizyon / vak’a sunumlarıyla beceriler geliştirmek Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu

40/32

TOPLAM:

720/464

 

GELİŞİM ALANLARI
KODU                        :
761CBG052
SÜRE            :40/24
İÇERİK

 1. A.   GELİŞİM İLKELERİ VE GELİŞİM DÖNEMLERİ
  1. 1.      Gelişim İle İlgili Temel Kavramlar
   1. a.       Büyüme
   2. b.       Gelişim
   3. c.       Olgunlaşma
   4. d.       Öğrenme
   5. e.       Hazır Bulunuşluk
   6. f.         Eğitim
  2. 2.      Gelişim İlkeleri
  3. 3.      Gelişim Dönemleri
   1. a.       Bebeklik Dönemi
   2. b.       İlk Çocukluk (Oyun) Dönemi
   3. c.       İkinci Çocukluk (İlkokul) Dönemi
   4. d.       Ergenlik Dönemi
  4. 4.      Gelişime Etki Eden Faktörler
   1. a.       Biyolojik Faktörler
   2. b.       Çevre
 1. B.   GELİŞİM ALANLARI
  1. 1.      Fiziksel Gelişim
  2. 2.      Psiko Motor Gelişim
  3. 3.      Bilişsel (zihinsel) Ve Dil Gelişimi
  4. 4.      Kişilik Gelişimi
  5. 5.      Duygusal Gelişim
  6. 6.      Sosyal Gelişim
  7. 7.      Ahlak Gelişimi
  8. 8.      Cinsel Gelişim

MODÜL                     : GENÇLİK DÖNEMİ
KODU                        :
761CBG057
SÜRE                        : 40/24
İÇERİK                        :

 1. A.   ERGENLİK DÖNEMİ
  1. 1.      Tanımı
  2. 2.      Süreci
   1. a.       Ön Ergenlik
   2. b.       Ergenlik
   3. c.       Gençlik
  3. 3.      Ergenlik Sürecini Etkileyen Faktörler
   1. a.       Hormonlar
   2. b.       İklim Ve Coğrafi Koşullar
   3. c.       Kalıtım
   4. d.       Cinsiyet
   5. e.       Beslenme
   6. f.         Kronik Hastalıklar
   7. g.       Gebeliğe İlişkin Faktörler
 1. B.   ERGENLİK ÇAĞI GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
  1. 1.      Ergenlikte Fiziksel Gelişim
  2. 2.      Ergenlikte Bilişsel Gelişim
  3. 3.      Ergenlikte Duygusal Gelişim
  4. 4.      Ergenlikte Sosyal Gelişim
  5. 5.      Ergenlikte Ahlak Gelişimi
  6. 6.      Ergenlikte Cinsel Gelişim
  7. 7.      Ergenlik Dönemindeki Kimlik Gelişimi
  8. 8.      Ergenlik Döneminin Başlıca Sorunları

MODÜL                     : AİLE OLMA
KODU                        :
762SHD004
SÜRE                        : 40/24
İÇERİK                      :

 1. A.     KARŞI CİNSLE ARKADAŞLIK İLİŞKİSİ
  1. 1. Evlilik Öncesi Arkadaşlık
  2. 2. Evlilik Öncesi Arkadaşlığın Eş Seçimine Etkisi
  3. 3. Evlilik Öncesi Arkadaşlık İlkeleri Ve Önemi
  4. 4. Evlilik Öncesi Arkadaşlıkta Gözlem ve Tartışma Konuları
 1. B.     EVLİLİKTE EŞ SEÇME
  1. 1.    Eş Seçme Kuramları
  2. 2.    Ülkemizdeki Eş Seçimi Yaklaşımları
  3. 3.    Eş Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar.
  4. 4.    Eş Seçiminde İstenmeyen Kişilik Özellikler
  5. 5.    Evliliği Geciktiren Kişilik Özellikleri
  6. 6.    Evlilik Zamanının Saptanması
 1. C.     EVLİLİK DÖNEMLERİ
  1. 1.     Nişanlılık
  2. 2.    Evlenme Töreni Ve Balayı
  3. 3.    Evlilikte Uyum Ve Dayanışma
  4. 4.    Evlilikte Sorun Yaratan Konular
  5. 5.    Evlilikte Bunalım

MODÜL                     : AİLE YAPISI
KODU                        : 762SHD003
SÜRE                        : 40/24
İÇERİK                        :

 1. A.   AİLE YAPISI
  1. 1.    Ailenin Tanımı Ve Önemi
  2. 2.    Aile Tipleri
   1. a.  Büyüklülüklerine Göre
   2. b.  Yerleşim Yerlerine Göre
   3. c.  Parçalanmış Aile
   4. 3.    Ailenin Yaşam Dönemleri
   5. 4.    Ailenin Fonksiyonları
    1. a.  Biyolojik Fonksiyonlar
    2. b.  Ekonomik Fonksiyonlar
    3. c.  Sosyal Fonksiyonlar
 1. B.   AİLE İLİŞKİLERİ
  1. 1.    Aile Bireylerinin Görevleri Ve Sorumlulukları
  2. 2.    Aile Bireylerinin Birbirleriyle İlişkisi
   1. a.  Eşler Arası İlişkiler
   2. b.  Anne-Baba Çocuk İlişkisi
   3. c.  Kardeş İlişkileri
   4. d.  Aile büyükleri İle İlişkiler
   5. e.  Üvey Anne- Baba Çocuk İlişkisi
   6. f.   Yaşlı İle İlişkiler
   7. 3.    Ailenin Çevresi İle İlişkileri
    1. g.  Akrabalık İlişkileri
    2. h.  Komşuluk İlişkileri
    3. i.    Arkadaşlar İle İlişkiler
    4. 4.    Ailede İletişim

MODÜL                     : YAŞLILIKTA GÖRÜLEBİLEN UYUM SORUNLARI
KODU                        :
762SHD031
SÜRE                        :40/32
İÇERİK                      :

 A.   YAŞLI BİREYLERDE SOSYAL UYUM

  1. 1.      Yaşlı Bireylerin Sosyal Uyum Problemleri
  2. 2.      Yaşlı bireylerde Sosyal Uyumu Etkileyen Faktörler
   1. a.       Eğitim
   2. b.       Gelir Düzeyi
   3. c.       Sağlık Durumu
   4. d.       Meslek
   5. e.       Sosyal Katılım
   6. f.         Yaşlılığa Karşı Tutum
   7. g.       Sosyal Statü Kaybı

B.   YAŞLI BİREYLERDE DUYGUSAL UYUM

  1. 1.      Yaşlı Bireylerin Duygusal Problemlerinin Nedenleri
  2. 2.      Yaşlı Bireylerde Görülebilen Duygusal Problemler
   1. a.       Uyku Bozuklukları
   2. b.       Öğrenme ve Hatırlama Güçlüğü
   3. c.       Depresyon
   4. d.       Bunaltı (Anksiyete)
   5. e.       Performans kaybı
   6. f.         Kişilik Değişikliği Ve Alınganlık
   7. g.       Demans (Bunama)

Diğerleri

MODÜL                     : SOSYAL VAKA VERİLERİ
KODU                        :
762SHD007
SÜRE                        : 40/24

İÇERİK

 1. A.   BİREYİ TANIMA
  1. 1.      Bireyi Tanımanın Amacı
  2. 2.      Bireyi Tanımanın Temel İlkeleri
  3. 3.      Bireyin Tanınması Gereken Yönleri
   1. a.       Sağlık
   2. b.       Yetenek
   3. c.       İlgiler
   4. d.       Akademik Başarı
   5. e.       Kişilik
   6. f.         Benlik
   7. g.       Çevre
 1. B.   VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
  1. 1.      Tanımı
  2. 2.      Verinin Taşıması Gereken Özellikler
  3. 3.      Veri Toplama Yöntemleri
   1. a.       Anket
   2. b.       Deney
   3. c.       Gözlem
   4. d.       Görüşme
   5. e.       Tarama Yöntemi
   6. f.         Saha Notları
   7. g.       Vaka İncelemesi
   8. h.       Envanter
   9. i.         Problem Tarama Testleri
   10. j.         Otobiyografi
   11. k.       Psiko Drama
   12. l.         Oyun
   13. m.      Arzu Listeleri
   14. n.       Değerlendirme Ölçeği
   15. o.       Bireyi Tanımada Kullanılan Testler
  4. 4.      Veri Toplanacak Konular
   Verilerin Kaydedilmesi

MODÜL                     :ÇOCUK HAKLARI VE HUKUKU
KODU                        :
761CBG048
SÜRE                        : 40/16
İÇERİK

 1. A.   ULUSAL VE ULUSLARARASI ÇOCUK YASALARI
  1. 1.      Çocuk Hakları Sözleşmesi
   1. a.       Çocuk Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler
   2. b.       Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Maddeler
  2. 2.      Uluslararası Sözleşmeler
  3. 3.      Ülkemizdeki Yasalar
 1. B.   AİLE HUKUKU
  1. 1.      Söz, Nişan, Hediye Ve Hediye İadesi
  2. 2.      Evlenme
  3. 3.      Boşanma, Nafaka, Velayet
  4. 4.      Evlat Edinme
  5. 5.      Miras
  6. 6.      Kişilik Hakları Hukuku
  7. 7.      Ailenin Korunmasına Dair Kanun

MODÜL                     :ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİ
KODU                        :
761CBG049
SÜRE                          : 40/32
İÇERİK:

 1. A.   İHMALE VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
  1. 1.      İhmal Ve İstismar
  2. 2.      Çocukları İhmal Ve İstismar Eden Ebeveyn Özellikleri
  3. 3.      İhmal Ve İstismar Çeşitleri
  4. 4.      İhmal Ve İstismar İle İlgili Yasal Düzenlemeler
 1. B.   FİZİKSEL İHMAL VE İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
  1. 1.      Fiziksel İhmal Ve İstismarın Belirtileri Ve Sonuçları
  2. 2.      Fiziksel İhmal Ve İstismarın Çeşitleri
 1. C.   CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
  1. 1.      Cinsel İstismarın Belirtileri Ve Sonuçları
  2. 2.      Cinsel İstismar Çeşitleri
 1. D.   DUYGUSAL VE PSİKOLOJİK İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
  1. 1.      Duygusal Ve Psikolojik İstismarın Belirtileri Ve Sonuçları
  2. 2.      Duygusal Ve Psikolojik İstismar Çeşitleri
   1. a.       Reddetme
   2. b.       Aşağılama
   3. c.       Suça Yöneltme
   4. d.       İzole Etme
   5. e.       Yıldırmak
   6. f.        Duygusal Tepki Vermeyi Reddetme
   7. g.       Kendi Çıkarına Kullanma
   8. h.       Vaktinden Önce Yetişkin Rolü Verme
 1. E.   EKONOMİK İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUKLAR
  1. 1.      Ekonomik İstismarın Nedenleri Ve Sonuçları
  2. 2.      Ekonomik İstismar Çeşitleri

İÇERİK: AİLE DANIŞMANLIĞINDA TERAPÖTİK SÜREÇ VE ÖNCÜ YAKLAŞIMLAR SÜRE          : 40/32

A -FRAMO YAKLAŞIMI

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

B-SATİR YAKLAŞIMI

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

C-WHİTAKER YAKLAŞIMI

 1. Danışma süreci ve teknikleri
 2. Güçlü sınırlı yanları

D-BOWEN YAKLAŞIMI

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

E-BİLİŞSEL/ DAVRANIŞCI AİLE DANIŞMASI

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

F-GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

G-HENDRİX IMAGO ÇİFT TERAPİSİ

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

H-TRANSAKSİYONEL ANALİZ

 1. Kuramsal görüş
 2. Güçlü ve sınırlı yanları

 AİLE DANIŞMANLIĞINDA POSTMODERN YAKLAŞIMLAR
SÜRE            : 40/32 

İÇERİK

 1. A.   ÇÖZÜM ODAKLI AİLE TERAPİSİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları
 1. B.   ÖYKÜSEL AİLE TERAPİSİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları
 1. C.   ÇOK MERCEKLİ AİLE TERAPİSİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları
 1. D.   ETKİLEŞİMSEL AİLE TERAPİSİ/ STRATEJİK AİLE TERAPİSİ TEKNİKLERİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları
 1. E.   YAPISAL AİLE TERAPİSİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları
 1. F.    BÜTÜNCÜL AİLE TERAPİSİ TEKNİKLERİ
  1. Kuramsal görüş
  2. Güçlü ve sınırlı yanları

TEMEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BECERİLERİ
SÜRE                      : 40/32

İÇERİK

 1. A.   AİLE DANIŞMANLIĞINDA TERAPÖTİK BECERİLER
  1. Danışanı karşılama, yapılandırma, somutluk, saydamlık, kendini açma
  2. Kendini açma, yüzleştirme, Konuşmaya asgari düzeyde teşvik,
  3. İçerik ve Duygu yansıtma ve Empati
 1. B.   AİLE DANIŞMASINDA ETİK İLKELER
  1. Aile ile çalışmada danışmanın tutumu
  2. Aile ile çalışmada esas alınacak etik ilkeler
  3. Aile danışmanının rol ve fonksiyonları

AİLE DANIŞMANLIĞINDA KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR

SÜRE                      : 40/32

    I-ÇİFTLERDE VE ÇİFT TERAPİSİNDE DUYGU

 1. Yetişkinlerin karşılanmayan duygusal ihtiyaçları
 2. Yetişkinlerin karşılanmayan Bağlanma ve Kimlik ihtiyaçları
 1. DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİN DE MÜDAHALE TEKNİKLERİ
 1. İlişkisel çatışmada duygulara odaklanma
 2. Çatışma çözümünün temeli
 3. Hakimiyet mücadelelerinde çatışma çözme
 4. Bağlanma problemlerinde çatışma çözme
 1. DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİNİN 5 AŞAMASI
 1. Çiftlerin Doğrulanması ve ittifak kurma
 2. İlişkide negatif döngünün tırmanışını hafifletme
 3. Çiftlerde çatışmaya sebep olan duygulara erişme
 4. Etkileşimi ve duygusal bağı yeniden yapılandırma
 5. Duygusal bağı pekiştirme ve bütünleştirme

    2.PSİKODİNAMİK YAKLAŞIM

AİLE DANIŞMANLIĞINDA KRİZ VE KRİZ YÖNETİMİ
SÜRE            : 40/24

 1. AİLENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ VE İLİŞKİLER
 1. Yas ve kayıp sürecinde aile ile çalışma
 2. Kriz dönemlerinde aile ile çalışma
 1. AİLENİN YAŞAM VE KAYIP SÜRECİNLE BAŞ ETME YÖNTEMLERİ
 1. Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü
 2. Yas ve kayıp süreci ile baş etme yöntem ve teknikleri

C.AİLEDE KRONİK HASTALIKLAR

       D.BOŞANMA

       E.ALDATMA

 ÇİFT İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEN SORUNLAR
SÜRE           : 40/32

 1.  A.   CİNSELLİK KAVRAMI VE CİNSELLİĞİN KONUŞULMASI
 1. Aile de cinselliğin konuşulması
 2. Çocuklarda cinsel eğitim ve cinsel gelişim
 3. Ergenlik çağı ve cinsel yaşam
 4. Gebelik ve menopozda cinsel yaşam
 5. Yaşlılık ve andropozda cinsel yaşam
 1. B.   EVLİLİKLERDE YAŞANILAN OLASI CİNSEL PROBLEMLER
 2. Evlilikte yaşanılan cinsel problemlerin sebepleri ve analizi
 3. Evlilikte yaşanılan cinsel problemlerin çözüm teknikleri
 1. C.   CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
 2. Kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları
 3. Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları
 4. Cinsel işlev bozukluklarında danışmanlık hizmetleri

MODÜL                     : MESLEK ETİĞİ
KODU                        :
761CBG049
SÜRE         : 40/8
İÇERİK:

 1. ETİK KAVRAMI
  1. Etik Tanımı
  2. Ahlaki Gelişim Süreci
  3. Etik Kuralları
  4. Etik Sistemleri
  5. Amaçlanan sonuç etiği
  6. Kural etiği
  7. Toplumsal sözleşme etiği
  8. Kişisel etik
  9. Sosyal yaşam etiği vb.
  10. Etik Toplum İlişkisi
  11. Etik Değerlere Uygun Davranışların Sonuçları
  12. Etik Sorgulama
  13. Toplumsal Yozlaşma
 1. MESLEKİ ETİK
  1. Mesleki Etik Kavramı
  2. Mesleki Etik İlkeleri
  3. Doğruluk
  4. Yasallık
  5. Yeterlik
  6. Güvenirlik
  7. Mesleğe bağlılık vb.
  8. İş Hayatında Etik Ve Etik Dışı Konular
  9. Mesleki Yozlaşma
  10. İş Etiğine Uygun Davranışların Sonuçları
 1. İŞ YERİNDE ETİK ORTAM SAĞLAMAK
  1. Farklı Mesleklerde Etik İlkeler
  2. Çalışanların Etik Profilleri
  3. Etik Liderlik
  4. İş Yerinde İş Etiğine Uygun Ortamda Çalışmak
  5. İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi

MODÜL                     : ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
SÜRE                        :
40/8
İÇERİK                     

 1. A.   ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  1. Bilim ve Bilimsel Bilgi
  2. Bilimsel Araştırmanın Amaç ve Çeşitleri
  3. Araştırmanın Planlanması
  4. Araştırma Yöntemleri
  5. Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri
  6. Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
 1. B.   RAPOR YAZMA
  1. Araştırmanın Kısımları
  2. Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları
  3. Metin Aktarımları
  4. Tablo Şekil ve Grafikler
  5. Etkili Yazma ve Yazım Kuralları
  6. Noktalama İşaretleri
  7. Bitişik Yazılması Gereken Kelimeler
  8. Ayrı Yazılması Gereken Kelimeler

 SÜPERVİZYON:  32 SAAT

 1. A.   Vak’a sunumu ile  Bilişsel-Davranışçı Müdahale Yöntemleri
  1. Vak’a takdimi
  2. Bilişsel–Davranışçı müdahale tekniklerinin vak’a üzerinde uygulanışı
  3. Tartışma
 1. B.   Vak’a sunumu ile  Transaksiyonel Analiz müdahale yöntemleri
  1. Vak’a takdimi
  2. Transaksiyonel Analiz müdahale tekniklerinin vak’a üzerinde uygulanışı
  3. Tartışma
 1. C.   Vak’a sunumu ile Bütüncül yaklaşım müdahale yöntemleri
  1. Vak’a takdimi
  2. Bütüncül yaklaşım müdahale tekniklerinin vak’a üzerinde uygulanışı
  3. Tartışma
 1. D.   Vak’a sunumu ile Duygu Odaklı Terapi müdahale yöntemleri
  1. Vak’a takdimi
  2. Duygu Odaklı Terapi müdahale tekniklerinin vak’a üzerinde uygulanışı
  3. Tartışma
 1. E.   Vak’a sunumu ile Cinsel Terapi müdahale yöntemleri
  1. Vak’a takdimi
  2. Cinsel Terapi müdahale tekniklerinin vak’a üzerinde uygulanışı
  3. Tartışma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.